Regulamin

Spis treści

Regulamin sklepu internetowego Veneria.pl [3.19.2018]

1. Postanowienia ogólne

 • 1. Sklep www.veneria.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.veneria.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.veneria.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 4. Usługobiorca proszony jest o opuszczenie strony Sklepu, jeżeli nie zgadza się na prezentowanie, wyświetlanie lub w jakikolwiek inny sposób udostępnianie mu treści o charakterze erotycznym zawartych w Sklepie.
 • 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • 5.1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  • 5.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  • 5.3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),
  • 5.4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Definicje zawarte w regulaminie

 • 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.veneria.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 • 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.veneria.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 • 3. KLIENT – Usługobiorca będący Konsumentem, który ukończył 18 rok życia i zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 • 6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.
 • 7. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • 8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 • 9. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.veneria.pl.
 • 10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Kamil Czarnecki wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Cza-kam Kamil Czarnecki wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Garnowo Duże 60, 06-420 Gołymin-Ośrodek, NIP: 5661946797, REGON: 147029490, adres poczty elektronicznej (e-mail): czakam@gmail.com
 • 11. SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Produktu.
 • 12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 • 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 • 14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 • 15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

3. Informacje dotyczące produktów oraz ich zamawiania

 • 1. Sklep www.veneria.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet, wyłącznie na rzecz Konsumentów.
 • 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 • 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 • 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 • 6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.veneria.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 • 7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 • 8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 • 9. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od … do … w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. …, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 • 10. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

4. Zawarcie umowy sprzedaży

 • 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8.
 • 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 • 3. Dopiero potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 • 4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:
  • 4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  • 4.2. formularz odstąpienia od umowy,
  • 4.3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 • 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 • 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do Produktu.

5. Sposoby płatności

 • 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  • 1.1. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24.pl),
  • 1.2. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.
 • 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 • 3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 • 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 • 5. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

6. Koszt, termin i sposoby dostawy produktu

 • 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 • 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  • 2.1. Czas kompletowania Produktu wynosi 1 dzień roboczy.
  • 2.2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 • 3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem, Poczty Polskiej paczkomatów (InPost) oraz firmy kurierskiej (DPD, GEIS, DHL, FedEx, UPS, GLS, InPost, TNT, K-EX).

7. Reklamacja produktu

 • 1. Reklamacja z tytułu gwarancji.
  • 1.1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  • 1.2. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
  • 1.3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.
  • 1.4. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.
 • 2. Reklamacja z tytułu rękojmi.
  • 2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • 2.2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: czakam@gmail.com lub pisemnie na adres: Garnowo Duże 60, 06-420 Gołymin-Ośrodek.
  • 2.3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  • 2.4. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Garnowo Duże 60, 06-420 Gołymin-Ośrodek.
  • 2.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
  • 2.6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
  • 2.7. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

8. Prawo odstąpienia od umowy

 • 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 • 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: Garnowo Duże 60, 06-420 Gołymin-Ośrodek.
 • 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 • 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 • 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
 • 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
  • 10.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • 10.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • 10.3 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • 10.4 w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 • 11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

9. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 • 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • 1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  • 1.2. prowadzenie Konta w Sklepie,
  • 1.3. Newsletter,
  • 1.4. System Opinii.
 • 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 • 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

10. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 • 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 • 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • 2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
  • 2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  • 2.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  • 2.4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia Opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę.
 • 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • 3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  • 3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
  • 3.3. przeglądarka internetowa,
  • 3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 • 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 • 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 • 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

11. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych

 • 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: czakam@gmail.com.
 • 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 • 4 Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

12. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 • 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  • 1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
  • 1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: czakam@gmail.com.
  • 1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  • 1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 • 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

13. Własność intelektualna

 • 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.veneria.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 13 pkt 3 oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Beaty Violoncellista wykonującej działalność gospodarczą pod firmą Cza-kam Kamil Czarnecki, Garnowo Duże 60, 06-420 Gołymin-Ośrodek, NIP: 5661946797, REGON: 147029490. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.veneria.pl, bez zgody Usługodawcy.
 • 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.veneria.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 • Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.veneria.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.veneria.pl użyte są w celach informacyjnych.

14. Postanowienia końcowe

 • 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 • 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 • 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 • 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  • 4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  • 4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 • 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 • 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć